Produceret i Sverige til det nordiske klima

läser in

The provided ID is not a valid product.

Tangit PVC rengøring

11 £

125 ml

For at have en lang holdbarhed skal overfladerne, der skal samles, være rigtig rene.
Dette middel er beregnet til at rense PVC-fittings og rør før limning.

 

 

 

Sikkerhedsinstruktioner

Säkerhetsanvisningar0Säkerhetsanvisningar1

 

Signalord

Fare

Faresætninger (H-sætninger)

(H336) Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H225) Meget brandfarlig væske og damp.

Sikkerhedsinstruktioner (P-sætninger)

(P103) Læs etiketten før brug.
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.

Supplerende fareinformation (EUH-sætninger)

(EUH066) Gentagen kontakt kan forårsage tør hud eller hudrevner.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.